วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การรับสมัครตำรวจไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ประจำปี 2554

ระเบียบการของข้าราชการตำรวจสหประชาชาติในการปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพ(GUIDELINES FOR UNITED NATIONS POLICE OFFICERS 2007) เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจสหประชาชาติ และคุณลักษณะด้านวิชาชีพ


ข้อ 45 ประเทศสมาชิกต้องจัดส่งข้าราชการตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ไม่เกิน 55 ปี แต่ทั้งนี้หากมีความจำเป็นจะต้องมีอายุไม่เกิน 62 ปี

ข้อ 46 สหประชาชาติต้องการข้าราชการตำรวจหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษากฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ไม่นับรวมกับระยะเวลาที่ศึกษาอบรม หรือกรณีเกษียณจากหน้าที่แล้วไม่เกิน 5 ปี

ข้อ 49 ผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ตำรวจสหประชาชาติต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในด้านภาษาจากคณะผู้คัดเลือก ซึ่งถ้าหากผ่านการทดสอบทางด้านภาษาแล้ว ไม่ต้องรับการทดสอบภาษาเมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

ข้อ 52 ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ตำรวจสหประชาชาติต้องมีประสบการณ์ในการขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศตนเองหรือแบบใบอนุญาตขับขี่นานาชาติที่มีอายุอย่างน้อย 1 ปี และจะต้องผ่านการทดสอบการขับรถยนต์จากคณะเจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือก และต้องนำใบอนุญาตขับขี่ดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ปฏิบัติการด้วยซึ่งใบอนุญาตขับขี่ดังกล่าวต้องมีห้วงวันหมดอายุครอบคลุมระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในนามข้าราชการตำรวจสหประชาชาติด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น